Regulamin Promocji “Wybrane Produkty”

Regulamin promocji „Wybrane produkty”


§1
Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Organizator – Frozen Klimatyzacja i Wentylacja Bartłomiej Janaszczyk, NIP: 9970107097, REGON: 361536034, Lubczyna 25, 98-400 Wieruszów
 2. Produkty promocyjne – modele wytypowane i oferowane przez Organizatora na terytorium
  Rzeczypospolitej, z zakupem których wiąże się udzielenie rabatu.
 3. Rabat – wartość obniżki cenowej, która obowiązuje po spełnieniu przez uczestnika zasad
  promocji.
 4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu Produktu w charakterze
  konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z
  przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową).
 5. Strona internetowa – strona https://www.frozen.pl/sklep/ o adresie utrzymywana przez Organizatora w celu bieżącej obsługi promocji oraz komunikacji z Uczestnikiem w sprawach dotyczących promocji.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 2022-11-23,
  do dnia 2020-12-19 lub do wyczerpania zapasów.
 3. Celem promocji jest umożliwienie zakupienia Produktów promocyjnych z rabatem, możliwie
  największej liczbie Uczestników, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 4 niniejszego
  regulaminu.

§3
Zasady Promocji

 1. .Przedmiotem promocji objętej niniejszym regulaminem jest możliwość skorzystania z rabatu
  na Produkty objęte promocją.
 2. 2. W celu uzyskania rabatu należy podczas składania zamówienia należy zakupić minimum 1 przedmiot z usługą . Wówczas zostanie naliczony rabat


§4
Ograniczenia akcji promocyjnej

 1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
 2. Nie udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych niniejszą
  promocją.
 3. Częściowe lub całkowite odstąpienie przez Uczestnika od umowy może powodować utratę
  rabatów lub przywilejów przyznanych Uczestnikowi tytułem udziału w promocji.
 4. W sytuacji gdy towary dostarczane w ramach jednej umowy obejmują produkty promocyjne,
  Organizator nie jest zobowiązany wyrazić zgody na zwrot jedynie towarów sprzedanych za
  pełną cenę.
 5. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Uczestnika do odstąpienia od umowy
  zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Z uwagi na definicję Uczestnika zawartą w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu, nie można wziąć
  udziału w promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze
  konsumenta. Za taki zakup uważane są zamówienia, które są związane bezpośrednio z
  prowadzoną przez kupującego działalnością gospodarczą („na firmę”), a w szczególności
  zamówienia:
  a) dla Firm 23% VAT
  b) dla Osoby prywatnej 8% VAT


§5

Reklamacje

 1. Reklamacje można składać w dowolny sposób, np. korzystając z formularza zamieszczonego
  na stronie: Zgłoszenie reklamacyjne powinno
  zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby składającej reklamację, jak również
  opis podstawy reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania
  reklamacji.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony informacją zwrotną, która
  zostanie przesłana Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy złożonej
  reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego została zgłoszona
  reklamacja.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego regulaminu oraz
  obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od możliwości wszczęcia
  postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed
  sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z
  dnia 23 września 2016 r.
  §6
  Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej w
  niniejszym regulaminie. Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamację dotyczącą
  promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji. Administratorem danych
  osobowych Uczestników jest Frozen Klimatyzacja i Wentylacja Bartłomiej Janaszczyk.
 2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby
  przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych
  przy korzystaniu ze strony internetowej https://frozen.lol/ dostępny jest pod adresem https://frozen.lol/polityka-prywatnosci/

§7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2020-11-23,
 2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora oraz na
  Stronie internetowej: https://frozen.lol/regulamin-promocji,
 3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw innych
  Uczestników do skorzystania z promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie
  wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości osoby składającej
  zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością gospodarczą, autentyczności
  danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też zgodności postępowania osoby
  składającej zamówienie z niniejszym regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do
  osoby, która złożyła zamówienie, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania
  dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej
  promocji, np. dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym
  bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do których
  stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień
  niniejszego regulaminu, np.:
  a) dokonywanie zakupów (składanie zamówień) w ramach promocji jedynie pozornie
  w charakterze konsumenta, a w rzeczywistości w sposób sprzeczny z celem promocji, np.
  przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody,
  lub
  b) prowadzenie działań, które mają na celu obejście niniejszego regulaminu, zabezpieczeń lub
  zasad funkcjonowania promocji.
  W przypadku stwierdzenia, że zamówienie zostało złożone z naruszeniem lub obejściem
  niniejszego regulaminu (zwłaszcza, gdy zostało złożone w celu związanym bezpośrednio
  z działalnością gospodarczą), osoba, która je złożyła może zostać wykluczona z udziału
  w promocji, a zamówienie może zostać zrealizowane z pominięciem promocyjnych warunków
  opisanych w niniejszym regulaminie.
 5. Tytuły poszczególnych punktów regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części
  Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
  obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin
  sklepu internetowego znajdującego się na stronie: https://frozen.lol/regulamin-sklepu/
 7. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy
  od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19
  listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201 poz. 1540).